Centrum Integrity s.r.o. - Analýza firmy - SWOT

Aby mohla společnost prosperovat a dobře fungovat v konkurenčním prostředí, je nutná velká dávka sebereflexe, nicméně každodenní rutina a mnoho starostí spojených s řízením a vedením společnosti i mnohým dobrým manažerům tuto reflexi neumožňuje v takové míře, kterou by jejich podnik potřeboval. I z tohoto důvodu přicházíme s analýzou, která poskytne vedení společnosti komplexní pohled na fungování firmy. Analýza SWOT je složená z prvních písmen slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby) a vychází z předpokladu, že firma dosáhne nevětšího úspěchu rozvíjením a akcentováním svých silných stránek a minimalizací slabých stránek a hrozeb. Analýza SWOT nasměruje váš pohled tím správným směrem a stane se pevným východiskem pro vaše řízení a plánování v oblasti financí, rozvoje, prezentace, lidských zdrojů i celkové firemní koncepce.

Analýzu zpracuje náš specialista, který prověří např. konkurenční prostředí v oblasti, silné i slabé stránky vašeho podnikání, porovná nabízené produkty, jejich kvalitu, cenu i způsob jejich prezentace, prověří trendy na trhu a chování spotřebitelů, z interních faktorů se zaměří např. na zjištění efektivity práce ve vaší firmě, kvality, zkušeností a kapacity zaměstnanců, strukturu firmy, kvalitu a budování značky aj.

Své poznatky následně zpracuje do závěrečné zprávy a doplní je o komplexní doporučení pro management firmy. Ten bude mít možnost zvážit tyto doporučení a například upravit ceny produktů, zavést jiný systém fungování provozu, posvítit si na konkrétní zaměstnance apod.

Co vám tedy analýza SWOT přinese:

Analýza firmy vede k vylepšení fungujících mechanismů a nahrazení těch nefunkčních, což má za dopad zvýšení konkurenceschopnosti firmy a maximalizaci zisků. Zároveň umožňuje odhalení a eliminování slabých článků, které společnost poškozují. SWOT analýza podniku by měla být postavena především na faktech a být co nejkonkrétnější. Jasně také rozlišuje mezi stavem, kde firma je a kde může být.

Analýza například obsahuje:

 • Návštěvu vašeho podniku naším specialistou (inkognito)
 • Posouzení kvality personálu (ochota, pro-klientský přístup, odbornost, prodejní dovednosti ...)
 • Posouzení interiéru a exteriéru (čistota, atmosféra, design, originalita …)
 • Kvalita poskytované služby / výrobku vč. prezentace
 • Posouzení konkurenčního prostředí
 • Posouzení systému fungování pracoviště (či jednotlivých oddělení)
 • Posouzení negativních vlivů na firmu - hrozby
 • Vypracování závěrečné zprávy
 • Osobní setkání nad výsledky analýzy
 • Doporučení jak posílit slabá místa a optimalizace strategie podnikání.

Základní výstupy SWOT analýzy:

Silné stránky firmy: identifikace, posílení a maximální využití pro rozvoj společnosti. Patří sem např. diverzifikované portfolio produktů a služeb, vícestupňová komunikace se zákazníkem, doplňkové služby, akce a trendy, více-pilířové financování, konkurenční výhody, kvalitní management a zaměstnanci, motivace, budování značky, kontrola a zpětná vazba, marketing aj.

Slabé stránky a hrozby: identifikace, navržení ochranných opatření a hledání takových řešení, která vedou k jejich úplnému odstranění či minimalizaci rizik. Patří sem např. kontrola a vytvoření kvalitní smluvní dokumentace se zaměstnanci, dodavateli a odběrateli, budování kvalitních (loajálních) vztahů se zaměstnanci, ochrana duševního vlastnictví, pojištění rizik, zajištění financování firmy, vzdělávání, sledování trendů, zlepšení logistiky, snižování nákladů a outsourcing méně důležitých aktivit, získání klíčových zaměstnanců konkurence, strategické partnerství s jinými firmami, hledání nových způsobů prodeje zboží a služeb aj.

Kdy potřebujete SWOT analýzu:

Obtížné financování podniku: chybí peníze na investice a rozvoj, vysoké procento nesplacených pohledávek a následná druhotná platební neschopnost, nelze získat úvěr, chybí zajištění, cenové války s konkurencí, navyšování cen od dodavatelů aj.

Problémová spolupráce: napjaté vztahy s dodavateli, ztráta významného zákazníka či dodavatele, odchod klíčových zaměstnanců, jednání v neprospěch naší společnosti (insolvenční návrh, žaloba aj.).

Posílení konkurence: vstup nového konkurenta na trh, růst a posilování konkurence, nedostatečná ochrana duševního vlastnictví (vykrádání nápadů a postupů konkurencí) aj.

Neefektivita práce: nedostatečné výkony zaměstnanců, neefektivní pracovní postupy, nezkušenost a chyby, nedostatečná efektivita a kontrola vzdělávacího a školícího procesu, vysoká fluktuace, nejasné kompetence a odpovědnost, nedostatečné vzdělávání, nízká profesionalita, pasivní přístup k zákazníkovi, nedostatečné prodejní dovednosti aj.

Slabý marketing, nedostatečná nabídka: špatné umístění firmy, nedostatečná kapacita v prodeji výrobků a služeb, nízká diverzifikace výrobků či služeb, nekvalitní výrobky/zboží/služby, negativní pověst, malá diverzifikace odběratelů, slabá značka, nedostatečná reklama aj.

Cena:

Cena SWOT analýzy je určena individuálně, podle velikosti podniku, rozsahu podnikání, počtu zaměstnanců, specifických cílů a rozsahu analýzy a požadovaného termínu vyhotovení.

Kvalitní SWOT analýza by měla být co nejkomplexnější a zahrnovat negativní i pozitivní aspekty podnikání.

Specializujeme se na:

 • Masážní salony, Wellness centra, Spa, kosmetická a kadeřnická studia atp.
 • Pohostinská zařízení, kluby, kavárny, čajovny, společensko-zábavní podniky atp.
 • Hotely, pensiony a ubytovací zařízení.
 • Společnosti poskytující služby osobního charakteru.
 • Prodejní místa, showroomy, maloobchodní a velkoobchodní prodej.
 • Designová, grafická a produkční studia, reklamní agentury, služby v oblasti PR.
 • Jazykové školy, cestovní agentury, vzdělávací agentury aj.

Reference:

Tantra masáže Praha s.r.o. – designové a marketingové služby, vč. návrhů propagačních materiálů (letáků, vizitek, katalogů, leporel aj.) a webové prezentace, fotografické služby, poradenství v oblasti poskytovaných služeb vč. kontroly jejich kvality, testování konkurence, poradenství v oblasti lidských zdrojů aj.